Medezeggenschapsraad

Wat is de MR eigenlijk?

Elke school van SCOH heeft een medezeggenschapsraad (MR), die bestaat uit ouders en leerkrachten.
De MR praat over alles wat de school aangaat. Belangrijke besluiten, die het bestuur of de directie wil nemen, worden voorgelegd aan de MR. Andersom kan de MR ook punten kenbaar maken aan de directie/het bestuur. Dit kan de MR gevraagd en ongevraagd doen. De MR praat en denkt niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist in sommige gevallen ook mee.
Dit ligt wettelijk vast in twee vormen van recht die de MR heeft, namelijk:
 

  • Adviesrecht: dat wil zeggen dat de directie serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Zo'n advies hoeft niet zomaar overgenomen te worden door de directie.

  • Instemmingsrecht: dat wil zeggen dat besluiten waarop dit recht van toepassing is, door de directie niet genomen kunnen worden zonder instemming van de MR.

MR vergaderingen

De vergaderingen zijn een aantal keer per jaar. Aan het begin van elk schooljaar zullen de vergaderdata voor het hele jaar besproken worden. De notulen zijn altijd na te lezen en staan onder het kopje notulen. Als u een keer een agendapunt heeft voor ons, kom bij ons langs en praat met ons. Na elke vergadering zal op de website een stukje geplaatst worden, met daarin de meest recent besproken onderwerpen die voor u als ouder relevant zijn. U kunt dit stukje vinden onderaan deze pagina.

Wat betekent de MR voor u als ouder

Iedere ouder kan in de MR zijn stem laten horen. De ouders die in de MR meedenken en praten, vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, daarvoor gaat u naar de groepsleerkracht van uw kind. Wel worden onderwerpen besproken die betrekking hebben op iedereen binnen de school.

De GMR

Voor onderwerpen die verder gaan dan alleen de school is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In deze raad zitten vertegenwoordigers uit de MR’s van meerdere scholen van SCOH. De GMR bestaat uit 36 leden en vergadert over onderwerpen op bestuursniveau zoals het plan van SCOH. Namens onze school neemt A Verstappen daaraan deel.

De leden van de MR
(Op de foto van links naar rechts)

Leerkrachtlid: Jeske van Antwerpen (voorzitter)
Ouderlid: Apilena Sapioper
Leerkrachtlid: Anne Verstappen (secretaris)
Ouderlid: Souad Ousllam