Medezeggenschapsraad

Wat is de MR eigenlijk?

Elke school van SCOH heeft een medezeggenschapsraad (MR), die bestaat uit ouders en leerkrachten. De MR praat over alles wat de school aangaat. Belangrijke besluiten, die het bestuur of de directie wil nemen, worden voorgelegd aan de MR. Andersom kan de MR ook punten kenbaar maken aan de directie/het bestuur. Dit kan de MR gevraagd en ongevraagd doen. De MR praat en denkt niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist in sommige gevallen ook mee.
 

MR vergaderingen

De vergaderingen zijn een aantal keer per jaar. Aan het begin van elk schooljaar zullen de vergaderdata voor het hele jaar besproken worden. Als u een keer een agendapunt heeft voor ons, kom bij ons langs en praat met ons.


Wat betekent de MR voor u als ouder

Iedere ouder kan in de MR zijn stem laten horen. De ouders die in de MR meedenken en praten, vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, daarvoor gaat u naar de groepsleerkracht van uw kind. Wel worden onderwerpen besproken die betrekking hebben op iedereen binnen de school.


De GMR

Voor onderwerpen die verder gaan dan alleen de school is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In deze raad zitten vertegenwoordigers uit de MR’s van meerdere scholen van SCOH. De GMR bestaat uit 36 leden en vergadert over onderwerpen op bestuursniveau zoals het plan van SCOH. Namens onze school neemt Jeske van Antwerpen daaraan deel.


De leden van de MR
Leerkrachtlid: Sharon
Ouderlid: Apilena Sapioper
Ouderlid: Shaffina Kadirbaks
Leerkrachtlid: Jette