Missie en visie

Onze missie

Het maximale uit kinderen halen!

Het voldoen aan verschillende onderdelen van de missie van de school vereist voortdurend alert werken aan:

Protestants Christelijke grondslag.

Onze school is een Protestants Christelijke school. Dat wil zeggen dat onze bron van inspiratie de Bijbel is en in het bijzonder het leven van Christus zoals dit in de Bijbel beschreven wordt. Zijn leven dient ons als voorbeeld. De bakens die hij tijdens zijn leven uitzet zijn het waard om te volgen: opkomen voor mensen die achtergesteld worden en gebruik de naam God alleen in goede zin.

Binnen de SCOH wordt het nadenken over de vormgeving van de identiteit gestimuleerd. Het motto is: We staan samen voor waardevol onderwijs. Onze school is echter geen gemeenschap van mensen met dezelfde religieuze achtergrond. Velen; kinderen en volwassenen, komen met een heel andere achtergrond (andere culturen, een andere godsdienst, geen godsdienst) de school binnen. De school is een ontmoetingsplaats voor gelovigen, andersgelovigen en niet gelovigen. Binnen deze ontmoeting gaan we de dialoog aan met anders denkenden, waarin we naar elkaar luisteren, elkaar respecteren en de ander serieus nemen. We leven ons in in de situatie en overtuigingen van de ander. Daarbij blijven we dicht bij onze visie.

Ouders, die kinderen aan ons toevertrouwen, worden bij de eerste aanmelding duidelijk op de hoogte gebracht van de consequenties bij het kiezen voor onze school.
 

Onze visie

Waar we heen willen?

Wij willen kinderen, ouders en teamleden een veilig schoolklimaat bieden. Dit bereiken wij onder andere door kinderen, ongeacht hun godsdienst, ras of levensbeschouwing te leren verdraagzaam met elkaar te leven en te werken en met respect met elkaar om te gaan. Wij vinden een veilig schoolklimaat een voorwaarde om tot leren te komen.

De leerkrachten verzorgen gedifferentieerd onderwijs met behulp van het directe instructie model, zodat voor de leerlingen duidelijk is wat ze gaan leren, hoe ze dit eigen kunnen maken en wat er van ze verwacht wordt. Van elkaar en met elkaar leren speelt hierin een rol. Door gedifferentieerd onderwijs aan te bieden krijgt het kind de gelegenheid om zijn eigen identiteit te ontwikkelen. Wij vinden dat wij de leerlingen moeten begeleiden naar de maatschappij door hun eigen ontwikkeling centraal te stellen en ze uit te dagen zelf oplossingen te bedenken.
 

Onze pedagogische opdracht

Wij willen kinderen de leerstof bijbrengen tot een zo goed mogelijk niveau en willen daarnaast een aanvulling zijn op de opvoedkundige aspecten die de kinderen van thuis meekrijgen. Aangezien wij veel te maken hebben met anderstalige kinderen, streven wij ernaar ieder kind vanuit zijn of haar achtergrond op een zo hoog mogelijk resultaat te krijgen.

We hebben op de Ontmoeting een team dat bestaat uit enthousiaste leerkrachten, waaronder 1 vakleerkracht voor lichamelijke opvoeding. De groepsleerkrachten wisselen regelmatig van leerjaar, dat houdt de leerkrachten scherp en bij de tijd. Zo bouwen wij als team een schat aan ervaring op. Ook zorgen we ervoor dat onze methodes nieuw en van deze tijd zijn.

Natuurlijk is goed onderwijs meer dan lesgeven alleen. Wij slagen er ieder jaar weer in om de school extra leuk te maken. We bereiken dit bijvoorbeeld door theater bezoek, verlengde schooldag cursussen, leuke projecten en gezellige activiteiten (bijvoorbeeld: voorlees-kampioen, kerstavond, paasviering, kamp groep 8, waterfeest, schoolreis, verjaardagen van de meesters en de juffen).

Onze school staat midden in de Nederlandse samenleving. Dit betekent dat wij geen eiland zijn. Wij zorgen dus dat we bijvoorbeeld telefonisch goed bereikbaar zijn. Het betekent ook dat we zowel voor als tijdens de lessen gebruik maken van het active board, computers, Ipads en internet. Daarnaast proberen we ook zoveel mogelijk samen te werken met alle mogelijke instanties die iets met onze school te maken hebben, bijvoorbeeld: de peuterspeelzaal, Dak Kindercentra (voor- en naschoolse opvang), leerplicht, de jeugd gezondheidsdienst (GGD), schoolmaatschappelijk werk en de Pabo.

Al deze aspecten zorgen ervoor dat Christelijke Basisschool de Ontmoeting een school is die gezien mag worden. En dat ziet u toch ook graag?