Identiteit

Samen staan voor waardevol onderwijs

Het protestants-christelijke gedachtegoed is de basis van onze stichting en de scholen. Het is een belangrijk element in de onderlinge binding tussen mensen binnen de scholen en tussen verschillende scholen. We doen dat met respect voor andere opvattingen, zonder onze eigen opvattingen te verloochenen. Wij willen de protestants-christelijke identiteit, onze gemeenschappelijke kracht en bindende factor, versterken en uitdragen. De SCOH staat voor waardevol onderwijs.

Onze identiteitsnotitie ‘Samen staan voor waardevol onderwijs’ vormt hierbij het kader van waaruit scholen werken. Er wordt op elke school in teamverband regelmatig gesproken en nagedacht over het thema identiteit in de breedste zin van het woord.

Wat is nu eigenlijk het ‘bijzondere’ van protestants-christelijk onderwijs? De protestants-christelijke identiteit is het uitgangspunt van de school, dat wil zeggen dat het Bijbels Evangelie de inspiratiebron is voor het denken en handelen.

In de praktijk blijkt dat uit een aantal zaken:

  1. Oog hebben voor de wereld om ons heen, waarbij begrippen als gerechtigheid en vrede centraal staan. Respect hebben voor de ander en voor andere culturen en godsdiensten.
  2. Naast de aandacht voor de cognitieve ontwikkeling van de kinderen is er ook altijd aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Elk kind, ieder mens moet in zijn/haar leven keuzes maken. Daarbij is het van groot belang van welke waarden en normen iemand uitgaat. Een protestants-christelijke school helpt leerlingen zoeken naar die waarden en normen, die vanuit de Bijbel worden aangereikt.
  3. Op elke school van de SCOH vindt er aan het begin en aan het eind van de schooldag een moment van bezinning plaats, daarnaast worden de christelijke feesten gevierd. Waar mogelijk worden contacten onderhouden met de kerken en/of wordt deelgenomen aan wijkgerichte projecten.
  4. Open staan voor contact met de ouders. Behalve via de medezeggenschapsraad stellen de scholen het op prijs dat de ouders ook op andere wijze betrokken zijn bij het onderwijs dat aan hun kind(eren) wordt gegeven.