Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt ontstaan wel eens misverstanden of worden er fouten gemaakt, dus ook op onze school. Die misverstanden of fouten moeten natuurlijk wel uitgepraat en opgelost worden. Als ouder richt u zich in eerste instantie tot de leerkracht van uw kind en/of andere direct betrokkene om over zaken waar u zich niet in kunt vinden te overleggen. Ons streven is dat elke leerkracht u en/of uw kind altijd serieus neemt en goed naar u en/of uw kind luistert en samen met u en/of uw kind naar de best mogelijke oplossing zoekt. Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt of komt u er met de leerkracht niet uit, dan kunt u de zaak bespreken met de directie of de contactpersoon van de school. De contactpersoon heeft tot taak uw klacht aan te horen, u door te verwijzen naar de directie of eventueel naar een andere instantie.

Mocht de kwestie na overleg met de directie voor u alsnog niet op een bevredigende wijze zijn opgelost, dan kunt u uw klacht neerleggen bij de Voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden. U kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de SCOH. Op grond van de klachtenregeling staat het u ook vrij direct een klacht in te dienen bij de Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO), waarbij de SCOH is aangesloten. Het beleid van de GCBO is er evenwel op gericht dat klachten zoveel mogelijk binnen de (school)organisatie zelf worden opgelost. In het kader van dit beleid verwijst de GCBO zaken die nog niet voldoende binnen de organisatie zelf zijn behandeld, naar de organisatie terug teneinde te bewerkstelligen dat binnen de organisatie alle wegen worden bewandeld om tot oplossing van de klacht te komen. Kan de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan neemt de GCBO de klacht uiteraard in behandeling. Gelet op het beleid van de commissie geven wij u dringend in overweging een klacht in eerste instantie op te lossen op schoolniveau en – indien dit niet leidt tot een voor u bevredigende uitkomst – de zaak voor te leggen aan het bestuur van de SCOH, in de persoon van de Voorzitter van het College van Bestuur.

 

Het adres van de Voorzitter van het College van Bestuur van de SCOH is: Het adres van de Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs is: Het adres van de Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs is: Het adres van de Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs is:

De heer G.J. van Drielen
Postbus 18546
2502 EM Den Haag
Tel: 070 - 3118787

Postbus 82324,
2508 EH Den Haag.
Tel. 070-386 16 97
E-mail info@gcbo.nl
Website www.gcbo.nl

Postbus 82324,
2508 EH Den Haag.
Tel. 070-386 16 97
E-mail info@gcbo.nl
Website www.gcbo.nl

Postbus 82324,
2508 EH Den Haag.
Tel. 070-386 16 97
E-mail info@gcbo.nl
Website www.gcbo.nl

Bij klachten over seksueel geweld of seksuele intimidatie verzoeken we u direct de directeur van de school of de Voorzitter van het College van Bestuur van de SCOH hiervan in kennis te stellen. Ook kunt u direct contact opnemen met de vertrouwensinspecteur, tel.nr. 0900 – 1113111.

Vertrouwenspersoon

Als u van mening bent dat uw klacht onvoldoende serieus wordt genomen, kunt u altijd contact opnemen met de extern vertrouwenspersoon van de SCOH. De taak van de vertrouwenspersoon is na te gaan of de klacht opgelost kan worden door bemiddeling of dat er aanleiding is tot het indienen van een klacht. Desgewenst begeleidt de vertrouwenspersoon u bij de verder procedure. De heer Anton Vermeulen en mevrouw Lilian de leeuw zijn de externe vertrouwenspersonen van de SCOH. Zij vormen samen het centrum vertrouwenspersonen plus.

Vertrouwenspersonen SCOH (per 1-9-2017)

Centrum Vertrouwenspersonen Plus

Lilian Vermeulen en Anton de Leeuw
T: 070 – 2600032
M: 06-81316936
E: info@cvp-plus.nl
W: www.info@cvp-plus.nl